توجه :

تعداد اقساط برای مبلغ فاکتور از 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان حداکثر 12 ماه
از 3 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان حداکثر 18 ماه
و برای مبالغ بیشتر از 6 میلیون تومان تا حداکثر 24 ماه امکان پذیر است .

تاریخ فاکتور (مبدا محاسبه)
مبلغ فاکتور (تومان )
مبلغ پیش پرداخت (تومان )
نوع سند
تعداد ماه اقساط
تعداد چک